Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Wijziging van Algemene Voorwaarden
Artikel 18 – Aanbiedingen en kortingen
Artikel 19 – Nieuwsbrieven en emailberichten
Artikel 20 – Beeldgebruik en rechten


(laatste wijziging: 16-07-2014)

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag, geen werkdag;
 4. Duurtransactie of duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Nalevering: Omdat onze producten in vakmanschap worden geproduceerd hebben wij niet immer alle overhemden op voorraad liggen. Als een product in de winkelwagen als Nalevering wordt gekenmerkt dan zullen de producten zo snel mogelijk worden nageleverd. Dit kan gemiddeld zes weken duren. Bij vragen kunt u contact opnemen via ons contactformulier.     

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 

ShirtsofHolland
E-mailadres: info@shirtsofholland.com
Rivierenbuurt 1079EC Amsterdam
ShirtsofHolland B.V.
KvK-nummer: 60827378
Rekeningnummer: 6078207 ING / IBAN NL50 INGB 0006 0782 07
BTW Nummer: NL854077194B01
Bij vragen: reageren wij snel via het contactformulier.   

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden door de consument worden bekeken. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 

 • Bij levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (bedenktijd). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
  4. Zo snel mogelijk, maar binnen de bedenktijd, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  5. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • Bij levering van diensten:
  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst;
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
  3. Producten die zijn ontdaan van de folie om het product en/of het product hebben ontvouwen kunnen niet meer worden omgeruild tenzij er elementaire fouten in de productie van het product zijn geconstateerd.  
 • Verplichtingen van de Ondernemer of Verkopende Partij
  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging of antwoord.
  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel (indien mogelijk) dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending in eerste instantie voor zijn eigen rekening; tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de verkopende partij. Neemt u in alle gevallen eerste contact met ons op.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Dit bedrag wordt terugbetaald enkel wanneer het product fysiek is geretourneerd en in het bezit van de ondernemer. Eventuele kwijtgeraakte pakketjes in de post zijn het risico van de consument, hiervoor staat de ondernemer niet garant.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen indien hierover afspraken zijn gemaakt dat deze kosten niet voor de consument zijn.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • zoals in meer details is beschreven in ons beleid ten aanzien van Ruilen en Retour.
 4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Producten kunnen in bepaalde gevallen worden Nageleverd. Indien dee situatie zicht voor doet gaan de bepalingen onder di lid in zodra de producten door de webwinkel zijn ontvangen. De klant ontvangt hiervan tijdens het bestellen een melding (in de winkelwagen).
 8. Producten hebben waar mogelijk een track en trace optie voor verzending. Voor verzendingen in Nederland geldt dit tot een verzending van maximaaal 2KG. Leveringen boven 2KG en aan het buitenland worden niet met track en trace verzonden. 

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 - BETALING 

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen worden ingestuurd via het contactformulier en zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord, of behandeld naar gelang het verzoek.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 28 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 28 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen 5 weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. De algemene voorwaarden worden met regelmaat bijgewerkt en kunnen eenzijdig worden gewijzigd. De bepalingen zijn geldig vanaf moment van publicatie op het internet.

ARTIKEL 18 – AANBIEDINGEN EN KORTINGEN

Dit artikel betreft aangeboden kortingen en aanbiedingen waaronder aanbiedingen met een kortingcode ofwel couponcode. Door gebruik te maken van een kortingscode stemt u in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 1. Om een kortingscode te gebruiken, dient u de kortingscode in de winkelmand in te vullen in het daarvoor bestemde invulveld. 
 2. Elke kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
 3. De aard, duur, vervaldatum en overige specifieke gebruiksvoorwaarden van een kortingscode worden specifiek benoemd. Wanneer dit niet het geval is zijn deze voorwaarden als volgt. 
  • Aard: een korting zoals aangeboden voor een bepaald percentage of absolute korting op ofwel 1 product, een hele bestelling of verzendkosten.
  • Duur en vervaldatum: zo lang de kortingscode wordt genoemd op één van onze eigen webpagina's; of al dan niet in combinatie met een geldigheidsdatum of een gesteld maximum aantal van gebruik dat is ingesteld door de Ondernemer.
  • Combinaties: combinaties van kortingen zijn immer uitsluitend. Dit betekent dat een korting van 5% in combinatie met een andere korting van 5% resulteert in een maximale korting van 5%. Tenzij dit expliciet anders is vermeld.
 4. Kortingscodes zijn niet geldig in combinatie met andere acties of uitverkoop (bijv. finale sale), tenzij anders vermeld.
 5. Actiekortingen gelden 1 per persoon/ipadres - niet icm andere acties, tenzij anders vermeld.
 6. Per bestelling kan maximaal 1 kortingscode gebruikt worden, tenzij anders vermeld.
 7. Kortingscodes zijn uitsluitend inwisselbaar in onze webshop op bovenstaande URL.
 8. Kortingscodes kunnen niet voor reeds geplaatste bestellingen gebruikt worden.
 9. Elke kortingscode kan per persoon en per e-mail adres slechts éénmaal gebruikt worden, tenzij anders vermeld.
 10. Indien een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de prijs onder de kortingscode waarde ligt, vervalt de kortingscode waarde die onbenut blijft.
 11. Kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld.
 12. Digitale kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 13. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen of de werking daarvan te ondermijnen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of deze door te sturen (forwarden).
 14. Het is niet toegestaan kortingscodes op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.

ARTIKEL 19 – NIEUWSBRIEVEN EN EMAILBERICHTEN

Bij het plaatsen wordt uw email adres veilig opgeslagen op onze servers. Dit email adres is enkel en uitsluitend in te zien door het (moeder)bedrijf zoals uiteengezet onder artikel 2. Dit email adres wordt op twee manieren gebruikt.

 1. Voor het verzenden van order- en klantinformatie zoals bevestiging, verzending en waardering. De volgende emails zijn mogelijk.
  • Bevestiging van bestelling: Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging met factuurgegevens.
  • Attendering van verzending: Op of voor de dag van verzending ontvangt u een attendering.
  • Tevredenheid controle: U ontvangt na een aantal weken een bericht om te verifieren of u tevreden bent met uw aankoop.
  • Waardering: U ontvangt na een aantal weken een bericht met het verzoek om het bestelde product en onze dienstverlening te waarderen (ook wel review).
  • Toekomst herinnering: Indien u geen order meer plaats in de tussenliggende tijd nemen wij na één jaar contact met u op. Dit is het laatste bericht in deze keten.
 2. Voor het verzenden van periodieke nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden maximaal 12 keer per jaar verzonden.

U kunt zich voor beide berichtgeving uitschrijven middels een link die is meegestuurd (vaak onderaan het bericht). In het uiterste geval dient u zich tweemaal uit te schrijven, eenmaal voor de nieuwsbrief en eenmaal voor de order- en klantinformatie. Indien u zich uitschrijft zal de keten worden verbroken en worden (geplande) emailberichten niet meer verstuurd.

Indien u een nieuwe order plaatst zullen de order- en klantinformatie berichten opnieuw worden gestart. Ook nadat u zich heeft uitgeschreven na een eerder order. Een afmelding voor de nieuwsbrief houdt stand.

De berichten bevestiging van bestelling, attendering van verzending en waardering hebben een eemalig karakter en bevatten als zodanig geen link tot uitschrijven.

U kunt zich immer en direct uitschrijven op de volgende manieren en indien van toepassing:

 • Order- en klantinformatie: (methode 1) u logt in op de website en in uw profiel meldt u zich af voor nieuwsbrieven, of;
 • Order- en klantinformatie: (methode 2) u maakt gebruik van de link tot uitschrijven (onderaan de meeste berichten in uw emailbox), of;
 • Order- en klantinformatie: (methode 3) u stuurt ons een verzoek tot uitschrijven middels het contactformulier of het emailadres onder artikel 2.
 • Nieuwsbrieven van ShirtsofHolland: Middels deze link kunt u zich afmelden.
 • Nieuwsbrieven van ShirtsofCotton: Middels deze link kunt u zich afmelden.
 • Nieuwsbrieven van Mouwlengte7: Middels deze link kunt u zich afmelden.
 

ARTIKEL 20 – BEELDGEBRUIK EN RECHTEN

Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Op alle foto's, beeldmateriaal, backgrounds en designs berust copyright en het auteursrecht. Inbreuk hierop leidt tot juridische vervolging.

De rechten van specifieke historische beelden zijn in eigendom van het Nationaal Archief en zijn als zogenaamde open data ter beschikking gesteld (gahetna.nl/opendata) ten aanzien van Auteursrecht. 

Te herkennen aan:

NL-HaNA, ANEFO / neg. stroken, 1945-1989, 2.24.01.05, bestandeelnummer 930-8754, licentie CC-BY-SA.
NL-HaNA, ANEFO / neg. stroken, Croes, Rob C. / Anefo, 2.24.01.05, bestandeelnummer 927-3131, licentie CC-BY-SA
NL-HaNA, ANEFO / neg. stroken, Verhoeff, Bert / Anefo,  2.24.01.05, bestandeelnummer 926-6362, licentie CC-BY-SA

 Waar mogelijk zijn afspraken gemaakt over Portretrecht. Eventuele schendingen van Portretrecht kunnen direct worden gemeld en zullen indien terecht direct worden gehonoreerd met verwijdering. Het is niet onze intentie om enig persoon, instantie of instelling onrechtmatig te schenden. Wij hopen op uw begrip en raden u aan om bij twijfel eerst contact met ons op te nemen om een kwestie in alle redelijkheid te bespreken. Dit kan middels het contactformulier.

 

 

To checkout